POLSK LITTERATURHISTORIA SLPOLI vt 2019

Här hittar du "Kontrasternas land - Polen efter 1989", "Förintelsen i polsk litteratur", "Ukraina igår och idag" och material till "Öppna föreläsningar".

POLSK LITTERATURHISTORIA SLPOLI vt 2019

Inläggav mza » ons feb 06, 2019 5:39 pm

POLSK LITTERATURHISTORIA (SLPOL2 6hp, SLPOLI 7,5 hp, SLKPS 7,5 hp)

Lärare
Prof. FD Maria Zadencka (mza@slav.su.se)

Kursens innehåll
Kursens tema är den polska litteraturhistorien från begynnelsen fram till modern tid. För att underlätta studenternas förståelse av litteraturen skall denna presenteras mot en historisk bakgrund. En stor del av litteraturen i Polen har åtminstone sedan romantiken mer eller mindre speglat det historiska händelseförloppet.

Kursens mål och syfte
Efter att ha genomgått kursen Polsk litteraturhistoria förväntas studenterna besitta specifik kunskap om olika epoker, författarskap och litterära riktningar, kunna beskriva det polska litterära språkets utveckling från medeltiden fram till modern tid och kunna förstå och redogöra för sambandet mellan litteraturens utveckling och det historiska händelseförloppet.
Studenterna förväntas även behärska en grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi. De skall kunna göra en enkel analys av både dikt och prosatexter och tillämpa de litteraturvetenskapliga redskapen.
Till sist skall de kunna reflektera över innehållet i en litterär text på ett allmänt existentiellt plan och referera det till egna läsupplevelser eller erfarenheter.

Undervisningsformer
Kursen omfattar 24 timmar fördelade på 12 lektioner om 2 timmar vardera. Undervisningen organiseras dels som föreläsningar, dels som seminarier. Seminarierna ägnas åt diskussion om och analys av utvalda poetiska texter och prosaverk som ingår i den obligatoriska kurslitteraturen. Härvid skall olika metoder att analysera en litterär text och den elementära teoretiska begreppsapparaten introduceras. Därför är det nödvändigt att samtliga studenter läser de relevanta texterna inför varje seminarium med utgångspunkt från de frågor de fått. De litterära texterna anknyter till och belyser samtidigt föreläsningens tema, vilket underlättar förståelsen av detsamma och även skapar kontinuitet.
Studenterna förväntas även ha läst de aktuella textavsnitten ur Czesław Miłosz’ The
History of Polish Literature.
Varje ny föreläsning inleds med en kort sammanfattning av den föregående lektionens diskuterade problem. Sammanfattningen görs omväxlande av läraren och studenterna. Kursen kräver obligatorisk närvaro.

KURSMATERIALET ÄR UPPLAGT PÅ MONDO


Examination
Examination sker i två steg:
1. Inlämning av skrivuppgifter i form av recensioner av litterära eller litteratuhistoriska texter alt. muntlig presentation av en vald tema i samband med kursens innehåll (i samråd med lärare)
Recensionerna skall lämnas in senast 08.06.2019.
2. Hemtentamen skall lämnas in 08.06.2019.

Läroböcker

Miłosz, Czeslaw, The History of Polish Literature. Berkeley, Los Angeles, London, 1983.
(Miłosz, Czesław, Historia literatury polskiej do roku 1939. Kraków, 1993.)

Kompendier:
– Polsk poesi från begynnelsen till modern tid. Kompendium sammanställt av Kazimiera Ingdahl (kompendium)
¬– Material till polsk litteraturhistoria sammanställd av Ewa Teodorowicz-Hellman(kompendium)


Studenter gestaltar sina läsningslistor i samråd med läraren (se: Litteraturlista s. 3-4)
Kursprogram (med reservation för mindre ändringar)

Lektionsplan

6/2 Introduktion. Medeltiden. 1200-talet – första hälften av 1400-talet.
”Gudsföderskan” (se poesi- och litteraturhistoriekompendiet).

13/2 Renässansen. Humanismen. Slutet av 1400-talet fram till 1500-talet.
Jan Kochanowski, Mikołaj Sęp Szarzyński, Szymon Zimorowic (se poesi- och
litteraturhistoriekompendiet).

20/2 Barocken. 1600-talet.
Jan Andrzej Morsztyn, Wacław Potocki, Wespazjan Kochowski (se poesi- och
litteraturhistoriekompendiet).

27/2 Upplysningen. 1700-talet; Den tidiga Romantiken
Ignacy Krasicki
Adam Mickiewicz, Krimsonetterna (se poesi- och litteraturhistoriekompendiet)

6/3 Romantiken. Första hälften av 1800-talet.
Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki (se poesi- och litteraturhistoriekompendiet).
Cyprian Norwid (se poesikompendiet).

13/3 Positivismen. Andra hälften av 1800-talet.
Eliza Orzeszkowa, ”Husets död”

20/3 Młoda Polska. Början av 1900-talet
Stanisław Wyspiański
Władysław St. Reymont, Bönderna. Hösten, 1:a kap.
Stefan Żeromski

– inläsningsvecka

27/3 Mellankrigstiden: poesi & prosa
– Julian Przyboś, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (se poesi- och litteraturhistoriekompendiet).
– Maria Kuncewiczowa

3/4 Mellankrigstiden Bruno Schulz, Stanisław Ignacy Witkiewicz
– Olga Tokarczuk, Styr din plog över de dödas ben.
– Witold Gombrowicz, Kosmos.
Gabriella Håkansson, ”Efterord” i Kosmos.
Michał Paweł Markowski, Svart ström, ss. 42-104. (Endast för 7,5.)

10/4 Den moderna litteraturen – prosa
Witold Gombrowicz, Józef Mackiewicz

Inläsningsvecka – Glad påsk!

24/4 Den moderna litteraturen – poesi drama
Zbigniew Herbert, Stanisław Barańczak, Adam Zagajewski, Wisława Szymborska,
Miłosz (se kompendiet).
Sławomir Mrożek, Beska humoresker, ss. 40-64.


8/5 Litteratur som terapi. Slutdiskussion
Kazimiera Ingdahl, ”Ondskan och bron till motsatsens strand”. (Introduktion till
Miłosz´ poesi.)
Leonard Neuger, ”’Veni Creator’ by Czesław Miłosz – a Reading”.
Tadeusz Różewicz, Miłosz (se kompendiet).
Miłosz, Själar i fångenskap


*

L i t t e r a t u r

Läroböcker

Miłosz, Czeslaw, The History of Polish Literature. Berkeley, Los Angeles, London, 1983.
(Miłosz, Czesław, Historia literatury polskiej do roku 1939. Kraków, 1993.)

Kompendier:
Polsk poesi från begynnelsen till modern tid. Kompendium sammanställt av Kazimiera Ingdahl (kompendium)
Material till polsk litteraturhistoria sammanställd av Ewa Teodorowicz-Hellman(kompendium)

*
Litteraturlista (SLPOL2 6hp, SLPOLI 7,5 hp, SLKPS 7,5 hp)

Studenter gestaltar sina läsningslistor i samråd med läraren genom att välja en resp. två titlar från varje grupp (1–4) i Litteraturlistan och kompletterar detta med ca 30 sidor läsning från antologier.

*
1) två titlar
Maria Wirtemberska, Malvina, or The Heart’s Intuition. Translated with an introduction by Ursula Phillips. 2nd edn. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press 2012.

Reymont, Władysław Stanisław, Bönderna. Hösten (Bd 1). Stockholm : Bonnier, 1924 (1. Kap oligatoriskt)

Orzeszkowa, Eliza, Vid Niemens stränder. Övers. Ellen Weer. Stockholm 1897

Sienkiewicz, Henryk Med eld och svärd. Efterskrift av E. N. Tigerstedt ; [övers. Ellen Anckarsvärd] Helsingfors : Söderström, 1945. (1. Kap. obligatoriskt)

Sienkiewicz, Henryk, Quo vadis? Övers. av Sten Granlund. Stockholm: Nordiska förlaget 1911 (Fragment)

Prus, Bolesław, The Doll. Transl. by David Welsh; Introduction by Stanisław Baránczak. Serie: Central European classics 1418-0162. Budapest : Central European U.P., 1996.

*
2) en titel
Schulz, Bruno, Kanelbutikerna & Sanatoriet Timglaset. Övers. Johan Malm
Stockholm: Norstedt: 2011.

Żeromski, Stefan, Eld och Aska. Eld och aska. Övers. Ellen Weer. 1-2. Stockholm Geber 1923. (Fragment)

Maria Dąbrowska. Nächte und Tage. 3 vol. [Maria Dombrowska]; Übers. Leo Lasinski. Berlin: Rütten & Loening, 1955-1957. (Fragment)

Kuncewiczowa, Maria, En främling. Övers. från tyskan av Sven-Christer Swahn. Stockholm: Bokád, 1976.

Gombrowicz, Witold, Ferdydurke övers. av David Szybek. Stockholm: Modernista, 2016 (finns som talbok)

*
3) en titel
Gombrowicz, Witold, Kosmos. Övers. Stefan Ingvarsson. Stockholm : Modernista, 2004

Olga Tokarczuk, Styr din plog över de dödas ben. översättning från polskan av Jan Henrik Swahn ; [illustrationer: Jaromir 99]. Tollarp: Ariel 2010.

Mrożek. Sławomir, Beska humoresker, övers. Av Martin von Zweigbergk. Stockholm: Bromberg 1984 (finns som talbok)

Miłosz, Czesław, Issadalen, övers. Kjell Rehnström. Uppsala : Bromberg, 1980 (finns som talbok)

Miłosz, Czesław, Själar i fångenskap, övers. Ingrid Ekman Nordgaard. Stockholm : Natur och kultur, 1980. (finns som talbok)

alt. Miłosz, Czesław, Själar i fångenskap. Övers. av Ingrid Ekman Nordgaard, förord av Karl Jaspers. Stockholm, Natur och Kultur 1956, s. 92-120; // 1980 (finns som talbok) // 2000, s. 120-142.

*
4) en titel
Josef Mackiewicz, Road to Nowhere. Övers. av Lew Sapieha. Chicago: Collins Harvill P 1963.

Tomasz Różycki, A Grandson Returns. In Little Star 4, 144-177. 2012.

Herbert, Zbigniew, Herr Cogito. Över. av Per-Arne Bodin. Bromma: Fripress 1983.

Wisława Szymborska, Utopia / Wisława Szymborska ; urval och översättning av Anders Bodegård ; inledning av Lars Kleberg. Stockholm : FIB:s lyrikklubb, 1989

*
Antologier
Polska berättare: en antologi sammanställd och översatt av Catherine Berg. Stockholm : Berg & Mizerski, 1996

Jag i första och sista person: 20 polska kvinnliga poeter. Redaktörer: Irena Grönberg och Stefan Ingvarsson. Stockholm: Tranan 2008.

*
F ö r s l a g t i l l v i d a r e l ä s n i n g :

Antologier

Anthology of Polish Poetry. Fulbright-Hays Summer Seminars Abroad Program, 1998 (Hungary/Poland). https://archive.org/details/ERIC_ED444900

Polish Literature from the Middle Ages to the End of the Eighteenth Century. A Bilingual Anthology Literatura polska od średniowiecza do konca XVIII wieku Antologia w języku polskim i angielskim Selected and translated by Michael J. Mikoś Warszawa: Constans 1999


Litteraturhistoria och litteraturteori

Czapliński Przemysław, The remnants of modernity: two essays on Sarmatism and utopia in Polish contemporary literature

Gömöri George, The Polish swan triumphant: essays on Polish and comparative literature from Kochanowski to Norwid Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publ., 2013. - VI, 158 S.

Korolczyk, Marousia, Polsk poesi under mellankrigstiden: ett paradigmskifte. Uppsala 2011.
ss. (27) 30-35 OBS: bortse från lite historiskt förenklade (anakronistiska) kommentarer om begrepp ”Polack-katolik” och ”bålverk” http://uu.diva-portal.org/smash/get/div ... FULLTEXT01

Poland's Angry Romantic: Two Poems and a Play by Juliusz Słowacki [Elektronisk resurs] Cambridge Scholars Publishing 2009

Folejewski Zbigniew, Maria Dąbrowska. Twayne's world authors series; 16. New York : Twayne, cop. 1967
engelska. 123s

Ingdahl, Kazimiera, ”Ondskan och bron till motsatsens strand”, s. 8-19. Signum 9, 2001.

Markowski, Michał Paweł, Svart ström, s. 42-104. Stockholm, 2007.

Neuger, Leonard, ”’Veni Creator’ by Czesław Miłosz – a Reading”. Czesław Miłosz. A Stockholm Conference. September 9-11, 1991. Konferenser 26. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Stockholm, 1992

Stankiewicz, W. J., The Tradition of Polish ideals: essays in history and literature Orbis Books, 1981

Weintraub, Wiktor, Essays in Polish Literature
muenchen.de/metaopac/singleHit.do?methodToCall=showHit&curPos=2&identifier=100_SOLR_SERVER_290824468

Wilczek, Piotr, (Mis)translation and (mis)interpretation : Polish literature in the context of cross-cultural communication. Frankfurt am Main : Lang, 2005.

Zadencka, Maria, Witold Gombrowicz: scener i det icke-euklidiska rummet. – Röster om Gombrowicz / [ed] Anders Bodegård, Janusz Korek, Leonard Neuger, Stockholm: Stockholm University, 2010, 125-143.
Studenter gestaltar sina läsningslistor i samråd med läraren
mza
 
Inlägg: 110
Blev medlem: ons jan 28, 2004 2:02 pm

Återgå till Övriga kurser & Föreläsningar

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron